• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Ziololecznictwo.pl

 

Niniejszy dokument określa zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu
internetowego Ziololecznictwo.pl (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”), adres
korespondencyjny i dane kontaktowe to: Zdzieszulice Dolne 14C, 97-400 Bełchatów, tel.
531 439 061, e-mail kontakt@Ziololecznictwo.pl – prowadzonego przez Marcina Sędkowskiego
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fitoterapia Marcin Sędkowski adres głównej
siedziby: Zdzieszulice Dolne 14C, 97-400 Bełchatów, NIP:7692230799,  oraz określa

warunki świadczenia usług nieodpłatnych.

[Definicje]
§1
Terminy użyte w regulaminie oznaczają:
1) Regulamin – niniejszy regulamin.
2) Sprzedawca – oznacza Marcina Sędkowskiego prowadzącą działalność gospodarczą pod
firmą Fitoterapia Marcin Sędkowski adres głównej siedziby: Zdzieszulice Dolne 14C, 97-
400 Bełchatów, NIP:7692230799, będącego właścicielem sklepu.
3) Strona sklepu internetowego/Sklep Internetowy – oznacza stronę internetową
działającą pod domenę www.Ziololecznictwo.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca
prowadzi sprzedaż internetową.
4) Klient – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta ze strony sklepu Internetowego, w
tym osoba dla której utworzone zostało Konto i która dokonuje zakupu za pośrednictwem
strony sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
5) Konto – administrowany przez Sprzedawcę panel Klienta, uruchomiany po dokonaniu
procesu rejestracji, na którym utrzymywane są informacje dotyczące w szczególności
historii zamówień oraz pokwitowania.
6) Rejestracja – procedura zakładania Konta.
7) Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem a
Sprzedawcą, na warunkach określonych w Regulaminie, dotycząca towarów oferowanych
w Sklepie internetowym.
8) Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
9) Konsumentem – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
[Warunki korzystania ze Sklepu internetowego]

§2

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient musi mieć dostęp do urządzenia
podłączonego do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną wersję przeglądarki
internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera,  z włączoną obsługą JavaScript i
Cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 

[Rejestracja i prowadzenia Konta]

§3

1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać jako Klient zarejestrowany czyli
taki, który przeszedł Rejestrację lub niezarejestrowany. Warunkiem koniecznym realizacji

zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia dostępnego po dodaniu
produktu do koszyka.
2. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone dla Klienta Konto, które może być używane
jedynie przez osobę która je założyła. Zabrania się udostępniania konta innym osobom. 
3. Rejestracji należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny, w którym należy podać
następujące informacje:
1) adres email,
2) hasło.
4. Na późniejszym etapie tj. np. przy składaniu zamówienia niezbędne jest podanie
następujących informacji:
1) imienia i nazwiska,
2) telefonu,
3) adresu do wysyłki,
4) a w przypadku, gdy zakup dokonywany jest w związku z prowadzoną
działalnością: nazwę firmy, NIP, adres firmy.

5. Informacje, których podanie jest niezbędne do założenia Konta i realizacji zamówienia są
wyraźnie oznaczone w odpowiednich formularzach. Po wypełnieniu i przesłaniu
formularza rejestracyjnego na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu zostanie
niezwłocznie wysłana wiadomość potwierdzająca Rejestrację.
6. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta bezpłatną usługę w postaci utrzymania Konta
Klienta. Do zawarcia umowy o świadczenie tej usługi dochodzi z chwilą otrzymania przez
Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej. Umowa o utrzymanie Konta
zawarta jest na czas nieokreślony. Klient w każdym czasie i bez podawania przyczyn
może wypowiedzieć tę umowę, poprzez złożenie stosownego oświadczenia lub żądanie
usunięcia Konta, co powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług utrzymania Konta
w Sklepie Internetowym. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta należy wysłać
e-mail na adres: kontakt@Ziololecznictwo.pl. W sytuacji, gdy Sprzedający jest w trakcie
realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep Internetowy,
skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
Dane Klienta, który rozwiązał umowę o utrzymanie Konta zostają usunięte.
7. Zalogować się w Sklepie Internetowym można poprzez podanie adresu e-mail i hasła,
wskazanych podczas Rejestracji.
8. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na Koncie
treści o charakterze bezprawnym.
 

[Składanie zamówień]

§4

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na
dobę.
Klient składa zamówienie poprzez dodanie towaru do koszyka wybierając ilość
zamawianego towaru oraz, w przypadkach, w których jest to uzasadnione, inne parametry
towaru.
3. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka
towarów, w tym ich ewentualnego usunięcia, zapoznania się z całkowitą ceną zamówienia
oraz dodania kuponów rabatowych. Po dokonanej weryfikacji Klient przechodzi do
wyboru metody płatności i rodzaju dostawy oraz wskazania adresów, w tym adresy dla
dostawy zamówienia. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta

o łącznej kwocie zamówienia brutto obejmującej cenę za towar oraz koszty dostawy,
Klient składa zamówienie klikając przycisk „Zamów i zapłać”.
4. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza – poprzez zaznaczenie odpowiedniego
checkbox’a - że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
Klient ma możliwość ściągnięcia Regulaminu i zapisania go na swoim komputerze.
Przesłanie Sprzedawcy zamówienia stanowi złożenie mu oferty zawarcia Umowy.
Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie
jego złożenia.
5. Następnie Sprzedawca wysyła do Klienta e-maila z informacją o przyjęciu zamówienia do
realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie
Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta dochodzi
do zawarcia Umowy.
6. Po przyjęciu zamówienia Klient zostanie poinformowany o jego statusie poprzez
wiadomość wysłaną na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej.
Czas realizacji zamówienia wynosi, co do zasady, do 7 dni roboczych, licząc od
dnia, w którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Klienta w przypadku płatności
gotówką albo od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności, w przypadku
płatności przelewem. W przypadku dłuższego terminu realizacji Klient zostanie o tym
fakcie poinformowany przez Sprzedawcę.
7. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu niedostępności przedmiotu
zamówienia lub wystąpienia innych problemów z jego realizacją, Sprzedający skontaktuje
się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub
ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.
8. Klienci zarejestrowani za każde złożone i opłacone zamówienie otrzymują określoną ilość
punktów, które następnie mogą wykorzystać.

[Płatności i dostawa]
§5

1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w
złotych polskich i określają wartość brutto (wraz z podatkiem VAT). Do wartości
zamówionych towarów doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu
dostawy, który jest wskazywany w trakcie składania zamówienia i dodawany do ceny
towarów na końcu zamówienia.
2. Co do zasady zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku zamówienia kilku towarów koszt przesyłki naliczany jest jak dla
zamówienia jednego towaru.
4. Czas dostawy na terenie kraju wynosi co do zasady 7 dni robocze.
5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w
którym dostarczony został zakupiony towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W
przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient ma prawo w
obecności kuriera sporządzić protokół oraz powinien niezwłocznie skontaktować się ze
Sklepem Internetowym.
6. Klient może wybrać następujące formy płatności: 
1) przelew bankowy - bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy Sprzedającego-
następuje przed wysyłką Towaru, po otrzymaniu drogą poczty elektronicznej
informacji od Sprzedającego o numerze konta, wartości oraz tytule do zapłaty;
2) gotówką za pobraniem - płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
7. Klient ma obowiązek uregulowania należności za zamówienie, w terminie do 10 dni od
dnia zawarcia Umowy. W przypadku nieopłacenia zamówienia w powyższym terminie,
zamówienie zostaje anulowane. 
8. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT lub paragon, w zależności od
wybranej opcji w formularzu zamówienia. Faktura VAT w formie tradycyjnej dołączana
jest do zamówienia.
9. Podczas dokonywania wpłaty na konto Sprzedającego należy w tytule przelewu wpisać
numer zamówienia (numer ten jest automatycznie wysyłany wraz ze szczegółami
zamówienia na adres e-mail podawany podczas Rejestracji) oraz imię i nazwisko osoby,
która składała zamówienie.

[Odstąpienie od Umowy]

§6

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania
przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymana
zamówienia, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od
nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić, na
podstawie Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).
2. Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy
wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres: Marcin
Sędkowski Fitoterapia, Zdzieszulice Dolne 14C, 97-400 Bełchatów lub na adres email:
kontakt@Ziololecznictwo.pl
3. W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient może skorzystać
ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dostępnego pisząc na e-mail Marcinsedkowski@gmail.com
4. W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
5. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu towary objęte Umową, której dotyczy
oświadczenie od odstąpieniu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od
dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru
przed jego upływem.
6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania towaru.
8. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym, z
zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, koszty dostarczenia rzeczy do Klienta, niezwłocznie lecz
nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z
zastrzeżeniem, że zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania towaru
przez Sprzedającego lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania
Sprzedającemu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób
dostawy oferowany przez Sprzedawcę wówczas, w razie odstąpienia od Umowy,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów
dodatkowych. 
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty
jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami.  

[Reklamacja]
§8

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi towarów pozbawionych wad
fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar
ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może: 
1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że
Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni
towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli
rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie
uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę
usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy
żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w
sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i
znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie
narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia 
2) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca
jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do
zgodności z Umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe
lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową
wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
4. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: Marcin Sędkowski Fitoterapia,
Zdzieszulice Dolne 14C, 97-400 Bełchatów lub na adres mailowy: kontakt@Ziololecznictwo.pl.
Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany towar powinien być
dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (zawierającym
wskazanie osoby składającej reklamację, żądanie załatwienia reklamacji oraz wskazanie
wady towaru). 
5. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia,
przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o ich
uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przez Klienta żądania
reklamacyjnego ustosunkuje się do żądania. Jeżeli w ciągu tych 14 dni Sprzedający nie
ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. 
7. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości
wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w
reklamacji.
8. W każdym z przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub
naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.
9. Klient, który wykonuje uprawnienie z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć
wadliwy towar na adres sprzedawcy. Koszty dostarczenia wadliwego towaru przez
Klienta Konsumenta ponosi Sprzedawca.
10. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną
przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na adres poczty
elektronicznej Sklepu internetowego: kontakt@Ziololecznictwo.pl

[Gwarancja]
§9

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją terminu przydatności
udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.
2. W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści
gwarancji jest każdorazowo dołączana do towaru.
[Pomoc techniczna]
§10

Klienci mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących
funkcjonowania Strony Internetowej drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres
kontakt@Ziololecznictwo.pl.

[Newsletter]
§11

1. Przy Rejestracji lub bez rejestracji a poprzez podanie w formularzu swojego adresu email,
Klient może wyrazić zgodę na udostępnieniu swojego adresu email również w celu
wykorzystania go przez Sprzedającego, w celu wysyłania Klientom informacji
handlowych dotyczących oferowanych przez Sprzedawcę usług i towarów (dalej:
„Newsletter”).
2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera następuje z chwilą otrzymania od
Sprzedawcy, na adres mailowy Klienta, informacji o dodaniu jego adresu do listy
mailingowej Sprzedawcy.
3. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo rezygnacji z otrzymywania Newslettera
poprzez przesłanie maila z informacją o rezygnacji z Newslettera na adres:
kontakt@Ziololecznictwo.pl lub poprzez kliknięcie w specjalnie oznaczony link znajdujący się
pod treścią wiadomości Newslettera.

[Polityka Prywatności]
§12

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o
ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz
postanowieniach Regulaminu.
3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie
następuje: 
1) w celu realizacji Umów oraz odpowiedzi na zapytania, 
2) na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust.
3 pkt 1), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu
realizacji Umowy, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2) ustawowe
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne
dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora
danych albo odbiorców danych.
5. Dane są przetwarzane i przechowywane przez cały czas gdy Klient ma aktywne Konto
Klienta. Istnieje możliwość usunięcia Konta Klienta, w sposób opisany w § 3.

6. Klient ma prawo żądać od administratora, aby przekazał zebrane dane innemu
administratorowi, wskazanemu przez Klienta. 
7. Dane osobowe zgromadzone w Sklepie Internetowym mogą być także udostępnione: 
1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich
przepisów prawa, 
2) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
8. Zakres przetwarzanych w Sklepie Internetowym danych obejmuje następujące dane
osobowe Klientów:  imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, adres do faktury,
telefon. 
9. Sprzedający zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności
uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem
przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
10. Klientom przysługuje prawo: 
1) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania ze Sklepu
Internetowego, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści
danych w drodze komunikacji elektronicznej ze Sprzedającym, poprzez edycję danych
konta, po zalogowaniu się na Konto. 
2) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich
usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać maila na adres
kontakt@Ziololecznictwo.pl, 
3) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych - w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się
one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać
maila na adres kontakt@Ziololecznictwo.pl
11. Po zakończeniu korzystania przez Klienta z Konta, w tym na skutek wypowiedzenia, o
którym mowa §3 ust. 5 Regulaminu, odmowy akceptacji zmian regulaminu, o której
mowa w §14 ust. 2 Regulaminu, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w
zakresie koniecznym do realizacji następujących celów przewidzianych przepisami
prawa.

[Pliki cookies]
§13

1. Sprzedający wykorzystuje pliki cookies w celu między innymi umożliwienia logowania
się do Konta, monitorowania ruchu Klienta na Stronie Sklepu Internetowego,
opracowania statystyk korzystania ze Sklepu Internetowego.
2. Witryny Sklepu Internetowego korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności
stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Szczegółowe cele, do
którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym
dokumencie dostępnym pod adresem http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/key-
terms/#toc-terms-cookie.
3. Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce,
jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryn
może okazać się niemożliwe.

[Postanowienia końcowe]

§14

1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej Umowy, a jego treść może być
utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony sklepu
Internetowego.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w
przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony
internetowej, a także poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom.
O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów za pomocą wiadomości
przesłanej drogą elektroniczną zawierającą odnośnik do tekstu nowego regulaminu. Nowa
wersja regulaminu wiąże zarejestrowanych Klientów, jeśli w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania nie oświadczą oni, że nie akceptują wprowadzonych w Regulaminie zmian.
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu
usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. Zamówienia
złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z
dotychczasową treścią Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych
ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego
obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W zakresie Umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi
Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego
wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta
niebędącego Konsumentem.
5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi prze Sklep Internetowy będą
rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość
skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej.  oraz pod następującymi adresami internetowymi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
1) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
2) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
3) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów
Konsumentów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw
konsumentów.
 
Data pierwszego opublikowania Regulaminu:09-08-2020r